תנאי רכישה באתר

אתר www.lizon.co.il (להלן- האתר) הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מכירת מוצרים שונים ( מוצרי טיפוח, שמנים,וכו') (להלן – השירותים) של ליזון"מטבע בשבילך"
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע
ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת מוצרים באמצעות האתר.

הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
(1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש
(2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי
(3) המען בו יש לספק את השירות נמצא במדינת ישראל ולא ברשות הפלסטינית.

מדיניות שירותים ומחירים
הזמנות באתר יתקבלו בקניה בכל סכום
התמונות המצולמות באתר להמחשה בלבד

מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ליזון "מהטבע בשבילך"
מבצעים אינם תקפים בקנייה דרך האתר אלא אם כן צויין אחרת באתר האינטרנט.
במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצר/מוצרים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תודיע ליזון "מהטבע בשבילך"לרוכש באמצעות הטלפון ולא תחייב את כרטיס האשראי שלו. פיצוי לא יינתן במקרה זה.
המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 14 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה כולל ביטוח המוצר.
פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). ליזון "מהטבע בשבילך" אינה אחראית לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לליזון "מהטבע בשבילך". במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לנו ו/או מי מטעמנו הזכות לפסול את ההצעה.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של ליזון "מהטבע בשבילך" פרטים אלו לא יועברו על ידינו ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים שלנו אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
תשלום בגין השירותים
כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות שלנו יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"סל קניות" או "במסך "פרטי תשלום" – בתהליך הקופה. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"סל קניות"  ללא הוצאות משלוח. דמי המשלוח יגבו בנפרד.

ביטול פעולות על ידי הרוכש
ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
1. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ישירות אלינו משרדינו ת.ד 26268 ירושלים, או בפקס שמספרו 0775077050
2. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק. בנוסף יחויב הלקוח על סך 25 ש"ח עמלת ביטול בחברות האשראי.
3. אם סופק המוצר לקונה, חלה חובת החזרת המוצר למשרדינו על הלקוח.
מוסכם כי הלקוח יחזיר את הקניה\הרכישה באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
5. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו
. 6 ליזון "מהטבע בשבילך "תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
6.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
6.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
6.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
6.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה ב"סל קניות"
הגבלת אחריות
ליזון" מהטבע בשבילך" שמה דגש רב לכך שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש.

במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו כך (להלן – המוצר הפגום), זכאי הרוכש לפנות אל החברה (באמצעות טלפון:0775077050) ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים, כי החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה חבות ליזון"מהטבע בשבילך", תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.
שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את הליזון :מהטבע בשבילך"ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לנו /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות
ליזון "מהטבע בשבילך"תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא לנו הרשות לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
שירות לקוחות
לבירורים שונים ואינפורמציה ניתן לשלוח תגובה באתר בצורה מכובדת וענינית.
ניתן להתקשר / להשאיר הודעה לטלפון 0522617704
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים,התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לליזון "מהטבע בשבילך"בלבד

אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, מתכונים,עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע"י ליזון"מהטבע בשבילך"בלבד.